tiistai 31. toukokuuta 2016

Mielikuvaharjoittelu urheilusta myyntityöhön

31.5.2016

Mielikuvaharjoittelussa käytetään (itse)suggestioita. Itsesuggestiot ovat konkreettista sisäistä puhetta, jonka määrää ja laatua henkilö haluaa lisätä onnistuakseen toimissaan ja tullakseen onnellisemmaksi. Sisäinen puhe vaikuttaa meihin mielikuvien ja tunteiden kautta. Ulkoinen käyttäytymisemme ja ihmissuhteemme muuttuvat sen mukaan, mitä sisäinen puheemme meille toistaa. Tiedämme oman kokemuksemme ja tutkimusten perusteella toistavamme samoja ajatuksia päivästä toiseen. Vain minimaalinen osa ajatuksistamme muuttuu ajan kuluessa. Aivan samoin kuin tietoisen läsnäolon harjoittelu, myös itsesuggestiot voivat vahvistaa suorituskykyä ja lisätä onnellisuutta. Itsesuggestioilla voidaan tehostaa oppimista (tuotetietous), edistää työssä jaksamista (stressin vähentäminen) ja rakentavaa yhteistyötä (myyntitiimeissä ja asiakkaiden kanssa) sekä lisätä yhdessä tekemisen määrää onnistumisten ja yhdessä olemisesta syntyvän hyvän olon myötä.

Huippumyyjien ominaisuuksissa on selvä yhteys huippu-urheilijoiden ominaisuuksiin. Molemmissa niin yksilönä kuin ryhmässäkin tarvittavat taidot ovat opittavissa ja niitä voi kehittää. Molemmissa myös perustyö on tehtävä kunnolla ja harjoittelua tarvitaan. Myyntityötä tekevä voi harjoitella oikeassa elämässään ja työssään asiakaskontaktien riittävän määrän avulla, urheilija harjoittelukertojen määrän avulla. Harjoittelun määrä kehittää molemmilla suorituksen laatua ja valmentaa isompien ja tuottavampien kauppojen tai kilpailun voittamiseen. Määrän ja laadun avulla päästään näin ollen optimaaliseen tulokseen. Sekä huippumyyjät, että huippu-urheilijat ovat intohimoisia lajinsa harrastajia ja haluavat kehittyä ja voittaa omassa lajissaan.

Huippu-urheilijat ja huippumyyjät voivat käyttää mielikuvaharjoitteita onnistuneen suorituksen takaamiseksi ja ne toimivat tehokkaana työkaluna oikein käytettynä. Mielikuvaharjoittelussa voidaan nähdä onnistunut suoritus etukäteen, jonka jälkeen sama toistetaan tosielämässä. Myyjää ohjataan usein myyntikoulutuksissa tekemään valmisteluvaiheessa käytännön valmistelut, kuten markkinointimateriaalin, aiempien ostojen sekä tuotteiden/ tuotetietojen kerääminen, ja henkinen valmistautuminen. Henkinen valmistautuminen ohitetaan usein liian nopeasti, mutta sen aikana ja sen avulla luodaan mielikuva onnistuneesta myyntitilanteesta jo ennen asiakkaan kohtaamista ja neuvotteluja.

Henkiseen valmistautumiseen voidaan sisällyttää ainakin seuraavat osat:   
          1)   Mitä tuotteista tai niiden ominaisuuksista myydään
          2)   Miten toimitaan ratkaisun myymiseksi ja
          3)   Hahmotetaan, miksi asiakas haluaa ostaa tarjotun ratkaisun


Tähän listaan voidaan lisätä myyntitilanteen läpikäyminen niin, että myyjä kuvittelee helposti etenevän myyntitilanteen ja asiakkaat tuntien, nähden ja kuullen tapahtumat mielessään. Myyjä voi myös kuvitella maistavansa kahvin, jota asiakas tarjoaa ja haistavansa sen. Mitä enemmän aisteja käytetään visualisoinnissa, sen paremmin onnistuneen suorituksen visualisointi painuu alitajuntaan ja sitä paremmin alitajunta pääsee vaikuttamaan onnistumista edesauttavalla tavalla itse myyntitilanteessa. Myyjä kuvittelee lopuksi myös hyvän olon tunteen, kun päästään haluttuun lopputulokseen, kauppaan. Tällainen mielikuvaharjoittelu auttaa virittäytymään myyntitilanteeseen oikealla tavalla ja hyvissä ajoin.

Päivän harjoitus: Tee istumameditaatio Oivan sivuilta: http://oivamieli.fi/tietoinen_istuminen.php
ja kirjoita kokemuksesi harjoituksesta sivuilta löytyvään sähköiseen päiväkirjaan niin halutessasi.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

lauantai 28. toukokuuta 2016

Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myyntityössä

28.5.2016

Mielikuvaharjoittelu, jota voidaan kutsua myös visualisoinniksi, on halutun mielikuvan muodostamista toivotusta lopputuloksesta ja mielikuvan toistamista mielessä. Tällainen tekniikka voi toimia mm. urheilijoilla, laihduttajilla, esiintymistään jännittävillä tai tupakanpolttoaan lopettelevilla tukemassa päämäärän saavuttamista. Mielikuvaharjoittelua on kokeiltu ja käytetty myös erilaisten sairauksien, kuten syövän hoidossa. Tällöin voidaan visualisoida esimerkiksi konekivääri, jolla ammutaan syöpäsoluja. Mielikuvaharjoittelu voi tukea perinteisen ja vaihtoehtoisen lääketieteen menetelmiä, eikä se sulje pois niiden käyttöä. Huippu-urheilijat käyttävät usein mielikuvaharjoittelua osana valmentautumistaan esimerkiksi tuulettamalla olympia-voittoa mielessään neljän vuoden ajan aina harjoitellessaan tai katsomalla videolta omaa tai toisen huippu-urheilijan onnistunutta suoritusta eläytyen ja jota sitten kertaa mielessäänkin harjoituksissa ja harjoitusten välillä.

Myynnin ammattilaiset ja erityisesti huippu-myyjät saattavat vastaavasti hieroa käsiään yhteen ennen neuvotteluja. Näin he visualisoivat kaupantekohetken kädenpuristusta. Myyjille järjestetään usein myös koulutuksia, joissa he voivat kuivaharjoitella myyntikäyntejä tai -puheluita. Kuivaharjoittelu on eräänlaista mielikuvaharjoittelua. Valmistautuessaan myyntikäyntiin tai puheluun, ammattimainen myyjä selvittää asiakkaansa toimialan ja perustiedot. Sen jälkeen he käyvät mielessään läpi asiakkaan mahdolliset vasta-argumentit ja miettivät niihin asiakkaan alaan ja tilanteeseen sopivat vasta-argumentit sekä myyntityylin, joka on todennäköisimmin tehokkain juuri tälle tietylle asiakkaalle. Näin ollen voidaan sanoa mielikuvaharjoittelun olevan jokapäiväistä monille myyntityötä tekeville ihmisille. Myyntityötä voidaan kuitenkin vielä tehostaa entisestään. Vaikka työssään menestyvä myynnin ammattilainen onkin luonnostaan usein positiivinen ja luottaa ammatillisesti itseensä, voidaan nähdä kiristyvän kilpailun ja monimutkaisempien tuotteiden tai ratkaisujen tuovan tarvetta entistä vahvempaan tahtoon omaksua tuotetietoutta, saada paremmin kauppaa aikaiseksi, lisätä luottamusta onnistumisen mahdollisuuksiin sekä vahvistaa positiivista ajattelua. Myynnin urautuminen on myös iso haaste yritysten menestymiselle, koska uusiutumiseen kykenemätön myyntiosasto ei saa parasta mahdollista tulosta aikaiseksi. Mielikuvaharjoittelun selkeämmällä ja monipuolisemmalla käyttöön otolla ja tietoisen läsnäolon harjoittelulla voi saada tällaisessakin tilanteessa myynti kasvamaan oleellisesti.

Tietoinen läsnäolo tai tietoisuustaito on tullut tunnetuksi Jon Kabat-Zinnin kehittämän MBSR (Mindfulness-based stress reduction) tekniikan ja siitä tehtyjen tutkimusten myötä. Jon Kabat-Zinn on käyttänyt tietoisuustaitoihin perustuvaa stressin vähentämiseen tähtäävää tekniikkaansa jo yli 35 vuoden ajan (vuodesta 1979).  MBSR-menetelmän tarkoitus on auttaa erilaisista (stressiperäisistä) vaivoista kärsiviä kohentamaan oloaan. Myyntityötä tekevien elämä on usein hyvin stressaavaa ja kuluttavaa. Tietoisen läsnäolon harjoitusten tiedetään vähentävän stressitasoa kaikilla elämän alueilla, joten voidaan olettaa sen vähentävän stressitasoa myös myyntityötä tekevillä henkilöillä. Kun stressin määrä pystytään pitämään kohtuullisella tai riittävän alhaisella tasolla, saadaan myynti onnistumaan myyjien terveyden ja hyvinvoinnin kohentuessa.

Yhdessä mielikuvaharjoittelu itsesuggestioineen ja tietoisuustaitojen kehittäminen edesauttavat myynnin onnistumista kaikilla aloilla. Tässä blogissa pääsette tutustumaan näihin metodeihin lukemisen lisäksi harjoitteiden myötä, joista osa on yhdistelmiä näistä mielikuvaharjoitteista ja tietoisuustaidoista ja osa keskittyen kuhunkin tekniikkaan sellaisenaan.

Päivän harjoitus (4:37 min mindfulness): http://youtu.be/-yQG6AWlKGw


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

perjantai 27. toukokuuta 2016

Ensimmäinen kokonaisuus on jälleen läpikäyty

27.5.2016

Olen nyt saanut kirjoitettua ja kerrattua alkuperäisen ajatukseni mukaisen kokonaisuuden mielikuvaharjoittelusta ja mindfulnessista myyntityössä, joka on suunnattu ensisijaisesti varsinaista myyntityötä asiakasrajapinnassa tekeville ammattilaisille. Seuraavaksi lähdemme kirkastamaan ja kertaamaan aiemmin läpi käytyjä asioita. Joitakin kohtia tulen karsimaan ja toisia täydentämään tarpeen mukaan, mutta suurin osa teksteistä tulee pysymään ennallaan. Mielikuvaharjoitteet siirretään kokonaisuudessaan äänitteiksi ja ne voi myöhemmin tilata CD:llä valmiina koosteena. Tämän kaiken kertauksen ja kirkastamisen tarkoitus on auttaa lukijaa muistamaan mindfulness- ja mielikuvaharjoitusten tekeminen säännöllisesti ja parhaimmillaan päivittäin, koska sillä tavalla harjoitukset tuottavat parhaiten tulosta. Lisäksi se antaa mahdollisuuden kerrata myyntiprosessia ja oppia siitä uusia syvyyksiä, vaikka se olisikin periaatteessa hyvin opittu jo aiemminkin. Tämä blogi pyörähtää käyntiin jälleen kerran alusta alkaen. Englannin kielinen blogi on avattu osoitteeseen http://mentaltrainingandmindfulnessinsales.blogspot.fi. Sen avulla jo entuudestaan tuttu asia auttaa myyjää palauttamaan ja ylläpitämään kielitaitoaan samalla kun hän saa muistutuksen päivittäisestä harjoittelusta.

Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myynnin esimiehille ja itsensä johtamiseen- blogi on lähtenyt pyörimään muutama viikko sitten uutta kierrostaan. Sitä voi käyttää työkaluna itsensä johtamisessa, myynnin esimiestyössä ja valmennuksessa sekä koulutuksissa. Löydät sen osoitteesta: http://trainettatwo.blogspot.fi . Valmentava esimiestyö on jo saanut jalansijaa myyntityössäkin, mutta valitettavan usein yrityksissä käytetään edelleen vanhanaikaista, autoritääristä ja tehotonta johtamistyyliä. Myyntiosastot kaikilla aloilla kaipaavat erityisesti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa uusia työkaluja ja monissa tapauksissa myös aivan uutta inhimillisempää asennetta selvitäkseen kovassa kilpailussa ja menestyäkseen parhaalla mahdollisella tavalla. Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myynnin esimiestyössä vastaa tähän tarpeeseen. Voit myös käydä katsomassa mitä ei ainakaan kannata tehdä:

Voit halutessasi kerrata nyt jo läpikäytyjä aiheita ja tehdä harjoituksia myös omaan tahtiin. Sen helpottamiseksi laitan tähän (sisällys)luettelon, josta löydät helposti käsitellyt aiheet päivämäärineen.

Mielikuvaharjoittelu ja mindfulness myyntityössä                                         16.6.2014

Mielikuvaharjoittelu urheilusta myyntityöhön                                               17.6.2014
Käytännön valmistelut ja henkinen valmistautuminen myyntitilanteeseen    18.6.2014
Psyykkinen valmennus urheilusta myyntityöhön                                          19.6.2014
Urheilijoiden psyykkisen valmennuksen menetelmät myyntityössä              20.6.2014
Mielikuvaharjoite myyntiprosessista                                                              23.6.2014
Psyykkisen säätelyn järjestelmä myyjän työkalupakissa                                24.6.2014
Minuutin Mindfulness-harjoitus kiireiselle myyjälle                                      25.6.2014
Mindfulness ja kaikkitietävä myyjä                                                               26.6.2014
Mitä myynti on?                                                                                            27.6.2014
Ostomotiivit                                                                                                   30.6.2014
Terveisiä kesälomalta – tietoisuus hengityksessä                                           10.8.2014
Asiakkaan ostotilanteen ymmärtäminen                                                         11.8.2014
Asiakkaan päätöksentekoprosessi                                                                  12.8.2014
Asiakkaan ostokäyttäytyminen on muuttunut ja muuttuu edelleen                 13.8.2014
Kartoita ja analysoi asiakkaan päätöksentekoprosessi –mielikuvaharjoitus    14.8.2014
Valmisteluvaihe                                                                                              15.8.2014
Käytännön valmistelut                                                                                    18.8.2014
Henkinen valmistautuminen                                                                           19.8.2014
Käänteistekniikka -mielikuvaharjoitus                                                            20.8.2014
Ensivaikutelma, aloitus ja kiinnostuksenherättäjät                                          21.8.2014
Suggestiivinen rentoutuminen                                                                        22.8.2014
Tavoitteen asettaminen                                                                                   25.8.2014
Markkinoinnin AIDA(S) malli valmisteluvaiheen kertauksen apuna             26.8.2014
Myyntipuheen aloitus                                                                                     27.8.2014
Tarveanalyysi tai kartoitus                                                                             28.8.2014
Kysymystekniikat                                                                                          29.8.2014
Asiakkaan toiminnan ja tilanteen kartoitus                                                       1.9.2014
Mielikuvaharjoite tarveanalyysistä mindfulness -harjoituksen jatkona             2.9.2014
Kysymystekniikoista                                                                                        3.9.2014
Terveen itseluottamuksen vahvistaminen ennen esittelyvaiheen
yksityiskohtiin siirtymistä                                                                                 4.9.2014
Esittelyvaihe seuraa tarveanalyysiä                                                                  5.9.2014
Vetoa järkeen, perustele sydämelle ja kysy onko asiakkaasi ymmärtänyt
sanomasi merkityksen                                                                                      8.9.2014
Mielikuvaharjoite esittelyvaiheesta                                                                   9.9.2014
Ostosignaalit ja vastaväitteet                                                                           10.9.2014
Refleksinomaiset vastaväitteet                                                                         11.9.2014
Todelliset vastaväitteet                                                                                     12.9.2014
Vastaväitteiden käsitteleminen                                                                         15.9.2014
Päätösvaihe                                                                                                      16.9.2014
Päätöksentekotekniikat ja päätöskysymykset                                                   17.9.2014
Seurantakontaktin sopiminen                                                                           18.9.2014
Seurantakontakti kaupan saamiseksi                                                                19.9.2014
Neuvottelun jatkuminen uusintakontaktin aikana                                             22.9.2014
Tehokkaan ja menestyksekkään myynnin salaisuus                                         23.9.2014
Hyvän myyjän ominaisuudet                                                                            24.9.2014
Taitava myyjä omaa monia huippumyyjän ominaisuuksia                               25.9.2014
Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen                                                           26.9.2014
Lauantaiextra henkilökohtaisten taitojen kehittämisestä                                    27.9.2014
Myyjän ja työnantajan asenne                                                                           29.9.2014
Asenteet ja arvot                                                                                               30.9.2014
Asenteen korjaaminen läsnäolon voiman avulla                                               1.10.2014
Motivaatio                                                                                                         2.10.2014
Ajankäyttö –lepo                                                                                               3.10.2014
Ajankäyttö ja tavoitteellisuus työssä                                                                  6.10.2014
Kymmenen ideaa ajankäytön tehostamiseen                                                     7.10.2014
Ajankäyttö –vapaa-aika                                                                                    8.10.2014
Ajankäytön suggestioita                                                                                   9.10.2014
Ajankäytön mielikuvaharjoite                                                                        10.10.2014
Tuotetietous                                                                                                   13.10.2014
Mindfulness -harjoitusten toisto                                                                     14.10.2014
Myyjän ulkoinen olemus                                                                               15.10.2014
Viestintä                                                                                                        16.10.2014
Mentalisaatio, ensivaikutelma ja mielikuvien merkityksellisyys                     17.10.2014
Ostopäätöksen saaminen                                                                                20.10.2014
Myyjän seitsemän kuolemansyntiä                                                                 21.10.2014
Myynnin portaat                                                                                             22.10.2014
Psyykkisesti vahva myyjä voittaa asiakkaan luottamuksen ja saa kaupan      23.10.2014
Psyykkisen valmennuksen tarve myyntityössä                                               24.10.2014
Jännityksen ja mielialan yhteys myyntisuorituksiin                                        27.10.2014
Itsesuggestioiden lainalaisuudet                                                                      28.10.2014
Itsesuggestioiden turvallisuudesta                                                                   29.10.2014
Hyvän elämän mielikuvaharjoitteet ja itsesuggestiot                                       30.10.2014
Ensimmäinen kokonaisuus on valmis                                                             31.10.2014
Blogin aiheet ja lähteet

Lähteinä olen tekstistä löytyvien linkkien lisäksi käyttänyt seuraavia painettuja kirjoja ja äänitteitä, joita voin suositella luettavaksi tai kuunneltavaksi.

Kirjat:

Artemajos                       Mesmerismi – muinainen parantamismenetelmä. Biokustannus 2013
Brown, Derren               Miten mieltä hallitaan. Atena 2012
Byrne, Rhonda               Salaisuus. WSOY 2008
Gorbunov, Gennadij &   Suggestiolla menestykseen – psyykkarin käsikirja.
Liukkonen, Jarmo              Alpha wave 1995
Heap, Michael                 Hypnotherapy – a handbook. Open University Press 2012
Heinonen, Satu &            Integratiivinen hypnoterapia. Tampereen yliopiston
Tenkku, Martti                  täydennyskoulutuskeskus 2009
Hosio, Tuula et al.           Suggestiopohjaisten opastamismenetelmien käyttö eri kohdealueilla: Suomen hypnoosiyhdistys ry:n, SHY, suggestoterapiakoulutuksen lopputöitä. Suomen suggestoterapialiitto 2000
Kabat-Zinn, Jon               Kutsu tietoisen läsnäolon harjoittamiseen. Basam Books 2013.
Kallio, Sakari &               Hypnoosi ja suggestio lääketieteessä ja psykologiassa.
Lauerma, Hannu                 Duodecim 2004
Kauppila, Reijo A.           Mielen voima – suggestiot opetuksessa ja ohjauksessa.
PS-kustannus 2010
Kauppila, Reijo A.            Oppimisen edistäminen suggestioiden avulla- Tutkimus posthypnoottisten suggestioiden vaikutuksesta oppimiseen. IMDL 1999
Kemppinen, Pertti            Kasvatusvisualisointi, osa 2: asenteiden, arvojen ja produktiivisyyden muokkaaminen. Kustannusvalmennus 2002
Koivunen, Pasi                  Ylitä itsesi – Itsehypnoosin avulla parempaan suorituskykyyn. Gummerus 1996
Lauerma, Hannu               Usko, toivo ja huijaus: rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin. Duodecim 2006
Lauerma, Hannu               Huijaus – rohkaisua, johdattelua, psykoterroria. Duodecim 2008
Luukkala, Jouni                 Hypnoosi – Itsesuggestion ja hypnoterapian käytännön opas. Tammi 1998
Luukkala, Jouni                 Suorituskyvyn vahvistaminen – menetelmänä itsesuggestio.  Tampere University Press 2000
McKenna, Paul                 Hypnoosi- miten se toimii ja miten sitä käytetään. Tammi 1994
Niemi, Niilo                      Henkiparannuksen logiikka
Penman, Danny &            Tietoinen läsnäolo – löydä rauha kiireen keskellä.
Wiliams, Mark                    Basam Books 2012
Santavuori, Risto              Tajunnan taito – hypnoosiohjauksen kirja. Gummerus 2006
Sheehan, Elaine                Itsehypnoosi. Karisto 1998
Tan, Chade-Meng             Mietiskellen menestykseen – sisäisen etsinnän hakutuloksia. Basam Books 2013
Tenkku, Martti                  Hypnoterapian monet mahdollisuudet. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 1995
Tenkku, Martti                  Hypnopsykoterapia. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2004
Tolle, Eckhart                   Harjoituksia läsnäolon voimasta. Basam Books 2011
Tolle, Eckhart                   Läsnäolon voima. Basam Books 2011
Vironhovi, Marjut             Valhe – faktaa uskomushoidoista
Wihuri, Antti-Juhani         Mindfulness työssä. Talentum 2014

Artikkelit:

Keinänen, Matti                Todellisuudentajua tavoitteleva ja välttelevä mentalisaatio mentalisaatioaan perustuvan terapian näkökulmasta. Psykoterapia (2013), 32 (1), 19-26
Larmo, Anneli                   Mentalisaatio – kyky pitää mieli mielessä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2010; 126 (6) 616-22
Suviala, Emilia                  Miten ajatella mieltä ja mieltää ajatuksia? Mentalisaation kehittyminen ja kiintymyssuhde. Psykologia 46 (04) 2011

Luento:

Kalland, Mirjam                Mentalisaatio ja reflektiivisyys vuorovaikutuksessa – Responsiivisyys luovassa suhteessa – seminaari. 2013     http://videonet.fi/mll/20130315/6/kalland.pdf


Äänitteet:

Melin, Jukka                     Urheilusuorituksen parantaminen mielikuvaharjoittelun avulla. CD 2001
Pakarainen, Pekka            Eroon unettomuudesta – hypnoosiäänite. CD 2009
Pakarainen, Pekka            Hypnoosirentoutus – hypnoosiäänite. CD 2000
Pertamo, Väinö                 Hypnoosirentoutus. CD 1999
Roos, Trygve                    Luonnollinen rentoutus. CD 2005
Sundell, Pentti                  Onnistu tentissä – suggestiivinen valmennus koe- ja tenttitilanteisiin. CD 2008
Sundell, Pentti                  Urheilijan rentoutus I – Yksilölajit – suggestiivinen rentoutus/ valmennus. CD 2008
Sundell, Pentti                  Urheilijan rentoutus II – Joukkuelajit – suggestiivinen rentoutus7 valmennus. CD 2008
Sundell, Pentti                  Varmuus kahvitilanteissa- suggestiivinen itsehoito. CD 2008
Sundell, Pentti                  Kuntoilijan rentoutus- suggestiivinen rentoutus- ja motivointiohjelma.  CD 2008
Sundell, Pentti                  Esiintymisvarmuus – suggestiivinen itsehoito. CD 2008
Sundell, Pentti                  Syvärentoutus – suggestiivinen rentoutus. CD 2008


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

torstai 26. toukokuuta 2016

Hyvän elämän mielikuvaharjoitteet ja itsesuggestiot

26.5.2016

Meidän on hyvä selvittää itsellemme tarkasti, mitä oikeastaan haluamme työltämme ja elämältämme. Selvittämällä omat ajatuksemme ja toiveemme sekä kirjaamalla ne ylös, muistamme itsekin elämämme tärkeimmät asiat paremmin. Menetelmiä on monia. Yksi voi tehdä huoneentaulun, jossa sanallisesti kerrotaan tavoitteet ja toiveet. Toinen pitää enemmän kuvallisista koosteista ja tekee esimerkiksi aarrekartan http://elearn.ncp.fi/materiaali/kukkasniemis/pofoon/Aarrekartta_tiivistys_080410.pdf . Aarrekarttojakin voi olla kuvallisia, kuuloon perustuvia tai toimintaan ja tuntemuksiin liitettyjä. Kaunis maisema suoraan oman kodin ikkunasta, runo, musiikki tai teenjuontirituaali voi toimia voiman ja luovuuden lähteenä. (Luukkala 2000). Rennon olotilan luominen ennen itsesuggestioiden käyttöä ja hallitsevan aistikanavan käyttö edesauttaa suggestioiden sisäistämistä.

Terveellisen ja hyvän elämäntyylin suggestioita voivat olla esimerkiksi:

·      Syön hyvin ja terveellisesti
·      Liikun säännöllisesti minulle sopivimmalla tavalla
·      Nukun ja lepään riittävästi
·      Huolehdin aivojeni hyvinvoinnista tarjoamalla niille erilaisia taiteellisia, hengellisiä ja tieteellisiä virikkeitä
·      Innostun, onnistun ja nautin siitä, mitä teen
·      Keskityn yhteen asiaan kerrallaan
·      Tämä päivä on hyvä päivä
·      Hakeudun hyvään ja tavoitteitani tukevaan seuraan, jossa voin iloita ja olla luova
·      Siivoan itselleni haitalliset ihmissuhteet elämästäni
·      Osaan viettää iloisena aikaa itsekseni
·      Nautin hiljaisuudesta
·      Tiedän mitkä asiat ovat tärkeimpiä elämässäni
·      Olen terve
·      Minulla on mielekäs työ ja vapaa-ajanharrastukset
·      Minulla on hyvät ystävyyssuhteet
·      Olen vapaa toimimaan haluamallani tavalla
·      Osaan ottaa huumorilla ja rauhallisesti vastaan haastavat ja yllättävät tilanteet
·      Olen tarvittaessa tehokas ja tyyni yhtä aikaa
·      Tiedän milloin minun tulee ottaa etäisyyttä tilanteisiin ja ihmisiin
·      Osaan suojautua ikävyyksiltä ja kaikelta pahalta
·      Luovuuteni kehittyy luovasti laiskotellessani

Tällaisia hyvän elämän itsesuggestioita voit kehitellä itse lisää. Suggestiot kannattaa pukea positiiviseen muotoon. Sen sijaan, että sanoo itselleen: ” en tee sitä ja tätä” kannattaa sanoa ”teen näin”. Silloin ajatusenergiasi keskittyy haluamaasi todellisuuteen eikä siihen, mitä et halua elämääsi.  Elämä on mahdollisuuksia täynnä, mitkä niistä ovat juuri nyt sinun ulottuvillasi?


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

keskiviikko 25. toukokuuta 2016

Itsesuggestioiden turvallisuudesta

25.5.2016

Lähteenä Jouni Luukkalan kirja ”Suorituskyvyn vahvistaminen, menetelmänä itsesuggestio”

Itsesuggestioita voidaan käyttää monipuolisesti elämän eri osa-alueilla. Niitä käytetään useim mm. valmennukseen tai hoitotyön tukena. Tässä blogissa ja kirjassa on keskitytty itsesuggestioiden valmennukselliseen käyttöön erityisesti myyntityössä. Erityinen painopiste on itsensä valmentamisessa ja siinä, miten oikeanlaisen sisäisen puheen avulla voidaan ottaa käyttöön piileviä voimavaroja myyntityötä tehtäessä. Lukija saa kuitenkin samalla vinkkejä ja ajatuksia sisäisen puheen muuttamisesta muillakin elämänalueilla ja erilaisissa elämänvaiheissa. Itsesuggestioita voidaan käyttää myyntityön lisäksi esimerkiksi ammatinvalinnassa, pääsykokeissa, opiskelussa, kouluttamisessa, työnhaussa, työssä, perhe-elämän tukena, harrastuksissa, eläkkeelle siirryttäessä ja laadukasta vanhuutta haettaessa.

Itsesuggestioiden avulla meillä on mahdollisuus löytää toimiva asenne elämäämme. Voimme suhtautua elämäämme tosissamme, mutta ei vakavissamme. Erityisesti myyntityössämme voimme pitää kilpailua tärkeimpänä. Lopputulos ei ole kaikista tavoitteidenasettamisistammekaan huolimatta aivan niin tärkeää kuin ehkä ajattelemme, sillä mikään voitto ei ole välttämättä aina lopullinen ja tappio saattaakin kääntyä voitoksi joissakin tapauksissa. Itse asiassa juuri siihen perustuu myös huippumyyjän usko onnistumiseen myyntiprosessia läpi viedessään. Töitä kannattaa tehdä kovastikin, mutta silti elämän arvoituksellisuuden vuoksi menestys tai työn tulokset eivät ole itsestään selvyyksiä. Voimme iloita siitä, että elämä ei ole liian suoraviivainen ja se tarjoaa meille aina jotain uutta ja odottamatonta.

Monilla meistä on tälläkin hetkellä itseämme vahingoittava sisäinen puhetapa ja yleensä pääsemme parempaan suuntaan tietoisesti itsesuggestioita kehittämällä ja aktiivisesti niitä käyttämällä. Itsesuggestioita voi kuitenkin käyttää myös väärin. Luukkala kertoo esimerkin Neuvostoliittolaisista astronauteista, jotka olivat kuunnelleet ennen kuulentoaan kolme kertaa päivässä kasetilta itsesuggestioita. Näiden kasettien pääsanoma oli: ”Minulle riittää avaruuslennolla vain yksi tunti lepoa vuorokaudessa. Muun ajan teen ahkerasti töitä.”. Nämä itsesuggestiot olivat toteutuneet käytännössä ja astronautit olivat palatessaan olleet todella loppuun palaneita. He epäonnistuivat palattuaan myös useilla elämänalueillaan ja muuttuivat niin masentuneiksi kuin itseään tuhoaviksikin.

Erään humanistisen ihmiskuvan mukaan ihminen on arvokas suorituskyvystään riippumatta. Jos tavoitteen asettelu tulee valmennettavan ulkopuolelta ja ihminen joutuu uhraamaan suurimman osan muista elämänalueistaan (terveys, ihmissuhteet, elämänilo ja itsemääräämisoikeus) menestyäkseen hetkellisesti jollain kapealla elämänalueellaan, on vaarana ihmiskuvan kaventuminen ja vääristyminen. Näin ollen meidän kannattaa kehittää kokonaisvaltaisesti ihmiskuvaamme, jossa niin tunteet kuin ihmissuhteetkin ovat vahvasti mukana.

Ihminen ei voi suggeroida itseään tahdottomaksi sellaiseen tilaan, jossa suggestiot vievät häntä. Kaikilla ihmisillä on oma moraali, jonka pohjalta he toimivat niin suggestiivisessa tilassa kuin ei-suggestiivisessakin tilassa. Moraalinen tarkkailijaminämme on siis aina valveilla.
Itsesuggestioon sinänsä ei sisälly moraalia ja sen käyttäjillä on vaihteleva vastuuntunto. Siitä syystä itsesuggestiota ammatikseen käyttävillä on hyvä olla riittävästi vastuuntuntoa ja ymmärrystä ihmisen olemuksesta. Turvallisinta on keskittyä aina myönteisiin vaikutuskehotuksiin tavoite- ja keinosisältöisissä itsesuggestioissa sekä ongelmien ratkaisuun myönteisestä näkökulmasta.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com

tiistai 24. toukokuuta 2016

Itsesuggestioiden lainalaisuudet

25.5.2016

Seuraavaksi pyrin lyhyesti referoimaan Jouni Luukkalan kirjasta ”Suorituskyvyn vahvistaminen, menetelmänä itsesuggestio” myyntityötä tekeville olennaiset seikat ja taustatiedot itsesuggestioiden lainalaisuuksista ja huomenna vielä itsesuggestioiden turvallisuudesta omia ajatuksiani täydentämään. Kirja on luettavissa sähköisenä osoitteessa:

Meillä kaikilla on oma tapamme puhua itsellemme ajatuksissamme. Joillakin meistä on tapana puhua itsellemme kuin vanhempamme tai isovanhempamme aikoinaan. Toisilla sisäisessä puheessa saattaa kuulua opettajan, sisarusten tai kaveripiirin tapa kommentoida asioita omia ratkaisuja tehtäessä. Parhaassa tapauksessa puhumme itsellemme omalla rakentavalla aikuisen äänellämme pohtiessamme elämän eteemme tuomia haasteita. Tapamme puhua itsellemme saattaa olla myös hyvin erilaista vaihtelevista tilanteista riippuen. Itsesuggestioiden ja hypnoosin avulla voimme opetella oman äänemme löytämistä ja rakentavaa tapaa puhua itsellemme.

Luukkalan mukaan sisäisellä puheella on vaikutusta niin mielikuvien kuin tunteidenkin kautta ulkoiseen käyttäytymiseemme ja ihmissuhteisiimme. Tämä on olennainen tieto myös myyntityötä tekeville ihmisille (myyjät, yritysten johtajat eri portaissa, lakimiehet, poliitikot jne.), koska sisäisen puheemme kehittymisen myötä toimintamme tulee  muuttumaan paremmaksi käyttäytymisen muutosten myötä ja asiakassuhteemme paranevat. Luukkalan mukaan esimerkiksi uuden oppimista tehostamalla sekä työssä jaksamista ja rakentavaa yhteistyötä edistämällä voimme vahvistaa suorituskykyämme ja onnellisuuttamme. Suorituskykymme ja onnellisuutemme voi vahvistua myös kehittämällä kykyä nauttia yhdessäolosta ja puuhastelusta. (Luukkala 2000).

Luukkala kertoo itsesuggestion päälainalaisuuksia olevan kolme. Ne ovat voimakkuus, keskittyneisyys ja käänteisyys. Voimakkuuslain mukaan itsesuggestiossa voimakkaampi tunne tai mielikuva voittaa heikomman. Esimerkiksi halu saada kauppaa ja onnistua työssään voi olla niin voimakas, että se peittää lievän paniikkihäiriön oireet tai esiintymisjännityksen. Näin ihmisestä tuleekin rohkea, kun hän jännittyneisyydestään huolimatta uskaltaa kohdata uusia ihmisiä eli asiakkaitaan ja esiintyy asiakastilaisuuksissa tuotteistaan kertoen.

Keskittyneisyyslain mukaan ne asiat toteutuvat käytännössä tai nousevat keskeisempään asemaan arvostus- ja tarvehierarkiassamme, joihin kiinnitämme toistuvasti huomiota. Tämän perusteella myyjän kannattaakin kiinnittää huomionsa ongelman määrityksen ja syntyhistorian lisäksi erityisesti tavoitteisiin ja keinoihin, joilla tuloksiin päästään. Ongelmiin, syihin ja syyllisiin keskityttäessä myynnin onnistumista tukeva luova ongelmanratkaisukyky hidastuu ja yhteistyöilmapiiri saattaa kärsiä. Kannattaa siis muistaa keskittyä ratkaisuihin ja toivottuun lopputulokseen. Jos näin ollen voidaan ajatella, että ”seura tekee kaltaisekseen”, kannattaa valita seuransa ja kannattaa valita, mitä ajattelee, koska ”ihminen on sitä, mitä hän ajattelee”.

Esimerkkinä voin kertoa erään esimiehen hymyillen mainostavan useasti itseään kutsuttavan ”kelmiksi” ja toisen esimiehen saaneen työkavereiltaan kutsumanimen ”mulkku”, jolla kehuskeli työntekijöilleen . Lisäksi nämä esimiehet haukkuivat säännöllisesti työntekijöitään yhteisissä palavereissa vaikka osasivatkin olla erittäin hurmaavia niin halutessaan. Viisas jättää tällaiset työpaikat, koska ei halua tulla ”kelmiksi” tai ”mulkuksi” eikä myöskään oppia yhtään enempää haukkumaan ja syyttelemään toisia kuin jo entuudestaan osaa.  Mm. harrastusten myötä on mahdollisuus hakeutua sellaiseen seuraan, jossa tehdään hyvää toisille ihmisille ja luonnolle. Harrastusten myötä voi vahvistaa rakentavia ominaisuuksiaan ja toisten ihmisten sekä luonnon huomioon ottamista niin, että lopulta löytyy sellainenkin työpaikka, jossa ei ole itseään edes leikillään ”mulkuiksi” tai ”kelmeiksi” profiloivia esimiehiä ja kollegoja. 

Tällaiset epätoivottavat ominaisuudet ovat ehkä syntyneet, koska ”valta turmelee ihmisen ennemmin tai myöhemmin” ja nämä esimiehet ovat ehkä käyttäneet valtaansa väärin itsekkäisiin päämääriin yleisen hyvinvoinnin lisäämisen sijaan, jolloin ”tilaisuus on tehnyt heistä varkaita”. Tämäkin olisi voitu mahdollisesti estää opettelemalla toisten ihmisten ja ympäristön huomioon ottamista vaikka harrastusten puitteissa ellei rakentavaa ja kehittävää työympäristöä ole heti saatavilla.

Käänteisyyslain mukaan liian voimakastahtoinen tavoittelu saa aikaan ei-toivotun tuloksen. Esimerkiksi poikkeuksellinen työmatka tai asiakastapaaminen seuraavana päivänä saattaa aiheuttaa unettomuutta illalla, koska seuraavaan päivään pitäisi herätä levänneenä. Kovan nukahtamisen yrityksen seurauksena ihminen virkistyykin tahtomattaan eivätkä järkisyyt auta tilannetta vaan jopa pahentavat sitä. Nukahtaminen onnistuu usein paremmin, jos osaa rentouttaa lihaksensa (=voimakkuuden laki). Myös nukkumismielikuvan rakentaminen hyvästä nukkujasta auttaa (=keskittyneisyyden laki). Lopuksi voi miettiä sängyssä makoilemisen hyviä puolia ja mukavuutta, jos uni ei tulekaan heti (=käänteisyyden laki).

Itsesuggestioiden hyödyntäminen huippumyyjän mestaritasolla tarkoittaa sitä, että myyjä onnistuu keskittymään rennosti (=voimakkuuden laki) tavoitteelliseen toimintaan (=keskittyneisyyden laki) häiritsevissä olosuhteissa (käänteisyyden laki).  Häiriö voi tulla myyntityössäkin joko ulkoa (työpaikan olosuhteet) tai sisältä (epäluottamus itseen). Esimerkiksi Mika Myllylä onnistui kasvattamaan eroa 50 km hiihdossa kilpakumppaneihinsa puolellatoista minuutilla sen jälkeen, kun hän oli sanonut 40 km kohdalla olonsa tuntuneen tosi pahalta ja hirveältä. Mika onnistui keskittymään rennosti tavoitteeseensa häirittynäkin. Rentous oli Mikan tapauksessa sitä, että hän osasi pitää hiihtosuorituksen kannalta jarruttavat lihakset rentoina ja vain suoritusta palvelevat lihakset olivat jännittyneinä. Huippumyyjällä tämä tarkoittaa esimerkiksi hienosyisempää kehon reaktioiden ja ilmeiden hallintaa. Huippusuoritus perustuu Luukalan mukaan myös syvään iloon ja siihen, että rakastaa sitä, mitä tekee.

Tavoitellessaan mahdollisimman nopeaa suoritusta ja jopa ylisuoriutumista, Mika onnistui voittamaan itsensä ja vielä voittamaan koko kisan. Mika pitää myös tiettävästi hiihtämisessä kaikkein eniten kovista harjoituksista. Myyjät voivat asettaa tavoitteensa samalla tavoin mahdollisuuksiensa ylärajoille niin, että niissä on selvästi haastetta, mutta kuitenkin ne ovat saavutettavissa. Ellei esimies osaa tukea myyjää työssään ja asettaa tavoitteita oikein, myyjä voi tehdä sen myös itsekseen. Esimerkiksi italialainen naishiihtäjä DiCenta oli 15 km vapaassa hiihdossa päättänyt ”lentää, lentää ja lentää”. Ja sanoi vielä: ”Ja niin minä lensin.” Näin myyjäkin voi luoda itselleen sopivan ”mantran”, jota toistaa itselleen onnistuakseen työssään.

Mikan häiriötekijänä olivat sisältäpäin tulleet maitohappokivut, jotka olisivat voineet aiheuttaa helposti kielteisen itsesuggestion: ”ei tästä mitään tule”. Mika kuitenkin onnistui pääsemään eroon luovutusmielialasta ja luomaan sisäisen puheen, jonka avulla jaksoi vielä kiristää tahtiaan suhteessa kilpailijoihinsa ja voittaa niin itsensä kuin koko kilpailunkin. Jokainen luo itselleen oman sisäisen puheensa liittäen sen omiin voimanlähteisiinsä. Mikalla nuo voimanlähteet ovat uskonto ja perhe. Mitkä ovat sinun voimanlähteesi?

Sinä voit kaikista saamistasi vastaväitteistä huolimatta onnistua tekemään kaupan asiakkaasi kanssa ja voit onnistua hyvän asiakassuhteen luomisessa. Muista vain ajatella, että tämä on vain yksi vastaväite muiden ylitettävien vastaväitteiden joukossa. Yksi kerrallaan ne vähenevät ja lopulta loppuvat tuoden sinulle kaupan ja tyytyväisen asiakkaan. Luovuttamismielialaa ei kannata päästää valloilleen. Ole luottavainen suhteessa omiin kykyihisi ja mahdollisuuksiisi.

Työelämässäkin tulee tilanteita, joissa on paljon häiritseviä tekijöitä. Rauhoittavia ja rentouttavia mielikuvia on vaikea ja usein myös liian myöhäistä miettiä tällaisissa tilanteissa. Myös tavoite saattaa hämärtyä ja siksi on tärkeää varautua mahdollisiin häiriötekijöihin henkisesti jo etukäteen. Etukäteen mietityt rentouttavat, tavoitekeskeiset ja häiriökestävyyttä lisäävät suggestiot antavat myyjälle mahdollisuuden luottaa näihin aiemmin luotuihin suggestioihin ja niiden kantavaan voimaan sekä mahdollisuuden antaa mennä automaattivaihde päällä tavoitetta kohti. 

Nyt on sitten vain keksittävä millainen sisäinen puhe on juuri omalle itselle parasta mahdollista, käytettävä sitä ja tehtävä myyntityönsä rennosti keskittyen selkeisiin tavoitteisiin häiritsevistä olosuhteista huolimatta. Tämä blogi auttaa sinua kehittämään omaa sisäistä puhettasi ja keskittymään olennaiseen myyntityössäsi.


Menestystä päivääsi!
Valmentajasi
¤TrainEtta

harriet.realetta@gmail.com